Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις

Financial business planning, Balance the investment portfolio. Business plan, panoramic banner.

Ως σύμβουλοι στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης, κατανοούμε τη σημασία της άντλησης ξένων κεφαλαίων για μια επιχείρηση και επιδιώκουμε μέσω πολυετών συνεργασιών με χρηματοδοτικούς φορείς να συμβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων κρίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης στη διαχείριση του τραπεζικού τους χαρτοφυλακίου και ιδιαίτερα του τραπεζικού κόστους.

Μέσω του δικτύου συνεργατών μας στα πιστωτικά ιδρύματα είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και επαγγελματισμό σε νέες χρηματοδοτήσεις αλλά και σε βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.

Αναλυτικότερα η Adamopoulos Consulting αναλαμβάνει:

  • Την αναζήτηση και εφαρμογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων πάντα με γνώμονα το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην εκάστοτε επιχείρηση
  • Την παρουσίαση προτάσεων επιλογής συγκεκριμένων εργαλείων χρηματοδότησης ανάλογα πάντοτε με το είδος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ανάπτυξη
  • Την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών με σκοπό την έκδοση κάθε είδους τραπεζικού δανεισμού όπως μακροπρόθεσμο, ομολογιακό, χρηματοδοτική μίσθωση, κεφάλαιο κίνησης, πιστωτικό όριο, κ.ά.
  • Την εκπόνηση απαιτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας / σκοπιμότητας (business plan) που ζητούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα ή επενδυτικά ταμεία (funds)
  • Την συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των απαραίτητων στοιχείων, την προετοιμασία του φακέλου έως την υποβολή του αιτήματος στον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα
  • Την διαπραγμάτευση των όρων της χρηματοδότησης και εν γένει την όλη διαχείριση της επικοινωνίας με τον χρηματοπιστωτικό φορέα
  • Την πλήρη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης σε θέματα οικονομικού, χρηματοπιστωτικού ή και νομικού περιεχομένου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες
  • Την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του αιτήματος, την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και την επίλυση πιθανών ζητημάτων κατά τη διάρκεια αξιολόγησης

Η εταιρεία μας έχοντας αποκτήσει βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε κλάδου αγοράς της οικονομίας, καθώς επίσης και των αναγκών της κάθε επιχείρησης, εντοπίζει, επιλέγει και εφαρμόζει τις βέλτιστες χρηματοδοτικές λύσεις και εργαλεία, προσφέροντας μία γκάμα υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.