Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023- 2027

Στόχοι της Παρέμβασης

 • Αύξηση προστιθέμενης αξίας: Αξιοποίηση της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής για την παραγωγή ποιοτικών μεταποιημένων προϊόντων.
 • Διείσδυση στις διεθνείς αγορές: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών που προστατεύουν το περιβάλλον και περιορίζουν την κλιματική αλλαγή.
 • Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας: Συμβολή στην κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
INFOGR-NEWSLETTER-ADAMOPOULOS_2024_1

Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις

Οι δράσεις που προβλέπονται στους παρακάτω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Ένταση Στήριξης

65%Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου
50%Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
40%Περιφέρεια Αττικής

Προσαύξηση κατά 10% για επενδύσεις που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και χρήσης αποβλήτων.

INFOGR-NEWSLETTER-ADAMOPOULOS_2024_2

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Απόκτηση ακίνητης περιουσίας: Αγορά οικοπέδου ή/και κτιριακών εγκαταστάσεων (έως 10% του προϋπολογισμού για οικόπεδο).
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου: Έργα διαμόρφωσης του οικοπέδου.
 • Κτιριακές υποδομές: Κατασκευή νέων ή βελτίωση υπαρχουσών κτιριακών υποδομών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού:
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός μεταποίησης, συσκευασίας, ψύξης.
  • Εξοπλισμός εργαστηρίων.
  • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (ως μέρος της επένδυσης).
  • Εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού και ενέργειας (ως μέρος της επένδυσης).
  • Εξοπλισμός επεξεργασίας αποβλήτων (ως μέρος της επένδυσης).
  • Εξοπλισμός γραφείων και μηχανογράφησης.
 • Προμήθεια μέσων μεταφοράς:
  • Καινούργια οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (π.χ., φορτηγά-σιλό, ισοθερμικά βυτία, βυτιοφόρα, αυτοκίνητα-ψυγεία).
  • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς (π.χ., περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Σύνδεση με δίκτυα: Ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, τηλεφωνία, γεωθερμία (εντός οικοπέδου).
 • Πιστοποιητικά ποιότητας: Απόκτηση πιστοποιητικών όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.
 • Γενικές δαπάνες: Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας, συμβουλές για περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.
 • Άυλες δαπάνες: Λογισμικό, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, δημιουργία ετικέτας προϊόντος, έρευνα αγοράς.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.

Σημαντικά Σημεία:

 • Προτεραιότητα σε περιοχές που πλήττονται από κλιματική αλλαγή.
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών.
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ).
 • Προστασία περιβάλλοντος και μετριασμός κλιματικής αλλαγής.
 • Διατήρηση και αύξηση θέσεων απασχόλησης.