Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Επενδυτικά Προγράμματα & Χρηματοδοτήσεις

619d1d2572127

Αξιολόγηση επενδύσεων & αναπτυξιακών έργων

Κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ερώτημα “Η μελλοντική απόδοση δικαιολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής;”, παρά στο ερώτημα “ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης;”
Οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων που χρησιμοποιούμε είναι εν συντομία η περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και η καθαρή παρούσα αξία. Κάθε μέθοδος παρέχει μία μέτρηση της εκτιμώμενης απόδοσης της επένδυσης βασισμένη σε διάφορες υποθέσεις και επενδυτικούς ορίζοντες.
Εξετάζοντας μία μελλοντική επένδυση συγκρίνουμε το κόστος της με τα έσοδα που θα προκύψουν υλοποιώντας την. Το κόστος περιλαμβάνει την ταμιακή εκροή που απαιτεί η επένδυση, ενώ στα έσοδα περιλαμβάνονται οι μελλοντικές εισπράξεις καθώς και τα έσοδα που θα προκύψουν από τυχόν διάθεση των στοιχείων που αποκτήθηκαν.
Επικοινωνήστε μαζί μας, πριν προχωρήσετε σε νέες επενδύσεις. Σεβόμαστε τις αποταμιεύσεις και το όραμα των πελατών μας και θεωρούμε υποχρέωσή μας την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους, αλλά και την προστασία αυτών από βεβιασμένες κινήσεις οι οποίες πάντα δημιουργούν μελλοντικά προβλήματα.

619d1d776d62b

Έρευνα Αγοράς

Οι άνθρωποι για όλα τα θέματα που τους απασχολούν (επαγγελματικά, οικογενειακά, προσωπικά κ.ο.κ.) συγκεντρώνουν πληροφορίες για να λάβουν καλύτερης ποιότητας αποφάσεις.
Στην Arbitrage Financial Solutions συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και ερμηνεύουμε στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τις τάσεις μιας συγκεκριμένης αγοράς.

619d1d96a10f0

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Οι εξαγορές & συγχωνεύσεις είναι σήμερα κάτι το αναπόφευκτο, καθώς στο οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν τεράστιες πιέσεις λόγω της διεθνοποίησης και του ανταγωνισμού.
Επιλέγουμε να βρισκόμαστε στο πλάι των επιχειρήσεων και σε αυτόν τον τομέα από το στάδιο της έρευνας, αποτίμησης, διαδικασία συγχώνευσης.

619d1d5c7def9

Άντληση επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων

Κατανοούμε τη σημασία της άντλησης ξένων κεφαλαίων για μια επιχείρηση και επιδιώκουμε μέσω πολυετών συνεργασιών με χρηματοδοτικούς φορείς να συμβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις

Για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων κρίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης στη διαχείριση του τραπεζικού τους χαρτοφυλακίου και ιδιαίτερα του τραπεζικού κόστους.
 

Μέσω του δικτύου συνεργατών μας στα πιστωτικά ιδρύματα είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και επαγγελματισμό σε νέες χρηματοδοτήσεις αλλά και σε βελτίωση των ήδη υπάρχοντων.

stock-9

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Οι υπηρεσίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στοχεύουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες και τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
Επιθυμούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία με τεκμηριωμένη ανάλυση και μελέτη θα σας οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σας, όσον αφορά την ανάπτυξη ακινήτων.