Ίδια συμμετοχή

Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή του φορέα μέσω ιδίων κεφαλαίων

  • Εξωτερική χρηματοδότηση (τραπεζικό δάνειο)

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε και με συνδυασμό των δύο, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους* αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού από Ίδια συμμετοχή

Α. ίδια κεφάλαια

  • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΜΚ) από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων

  • Αύξηση του ΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

  • Με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

  • Με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β. εξωτερική χρηματοδότηση

  • Με τραπεζικό δάνειο

 

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων:

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση συγκεκριμένα καθεστώτα τα οποία ορίζουν διαφορετικό ποσό.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.


*Ενισχυόμενο κόστος: Ενισχυόμενο κόστος λογίζεται ως το συνολικό ποσό που συνιστά το μέρος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.